بانک ملت :

.

به نام سید عطاء اله موسوی

.

شماره کارت :  8868 – 7739 – 3375 – 6104

.

شماره شبا :  IR 97 0120 0200 0000 8498 8458 68

.

شماره حساب : 8498845868

.

.

.